Đi thẳng đến nội dung

Giới thiệu Về Cổng Dữ Liệu Mở Tỉnh Quảng Ngãi

Cổng dữ liệu mở tỉnh Quảng Ngãi là hệ thống tổng hợp và công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Đây là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh, phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh/thành phố.
Phần mềm được xây dựng phù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.